Dzisiejsza data: czwartek, 21 marca 2019 r.  |  Zobacz najnowsze ogłoszenia

Regulamin
Informacje

REGULAMIN PORTALU TOURIS.pl
 
I.    Postanowienia ogólne.
 1. Portal TOURIS.pl jest portalem turystycznym propagującym turystykę w Polsce, zawierającym bazę miejsc noclegowych i dającym Użytkownikom możliwość rezerwacji miejsc noclegowych on-line.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Ogłoszeniodawców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   
II.    Definicje.
 1. Portal – serwis internetowy TOURIS.pl, zawierający bazę danych o miejscach noclegowych w Polsce i dający użytkownikom możliwość zarówno zamieszczania nowych obiektów noclegowych w bazie, jak również rezerwowanie on-line miejsc w obiektach znajdujących się w jego bazie.
 2. Operator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz wszyst-kich użytkowników portalu, w szczególności Ogłoszeniodawców ora Rezerwujących, którym jest Pro Estate Solution s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 18.
 3. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Operatora, w szczególności uzyskując możliwość dodawania nowych obiektów do bazy obiektów portalu.
 4. Rezerwujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprzez portal dokonuje rezerwacji miejsca noclegowego w obiekcie znajdującym się w bazie obiektów portalu.
 5. Konto – miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego Ogłoszeniodawca zarządza swoją bazą obiektów.
 6. Baza obiektów – zbiór informacji na temat miejsc noclegowych zamieszczanych w portalu przez Ogłoszeniodawców.
   
III.    Rejestracja w portalu i zasady korzystania z portalu.
 1. Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest poprzez podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy użytkownika, pod którą użytkownik występuje w portalu, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest poprzez podanie nazwy (firmy spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z TOURIS.pl, adresu siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą użytkownik występuje w portalu, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Ogłoszeniodawca ma obowiązek aktualizować dane określone w punktach a. i b. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Ogłoszeniodawcę danych, o których mowa w punktach a. i b. w trakcie korzystania z usług Operatora. Operator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z portalu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w punktach a. i b., w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości.
 4. Ogłoszeniodawca w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Operatora. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Ogłoszeniodawcę będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 5. Informacje podane w formularzu są przez Operatora wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Ogłoszeniodawcami oraz w celu lepszego dostosowywania do potrzeb Ogłoszeniodawców oferowanych przez Operatora usług.
 6. Ogłoszeniodawca ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Operatora. Ogłoszeniodawca może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Operatora.
 7. Zabrania się korzystania z kont innych Ogłoszeniodawców oraz udostępniania swojego konta osobom trzecim.
 8. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Ogłoszeniodawcę dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz złożeniem przez Ogłoszeniodawcę oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą.
   
IV.    Aktywacja konta
 1. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Ogłoszeniodawca otrzymuje, na podany w formularzu adres e-mail, login oraz hasło do konta. Po weryfikacji wprowadzonych danych, następuje aktywacja konta przez Operatora oraz przesłanie do Ogłoszeniodawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem aktywacji konta w portalu.
 2. Dokonanie aktywacji konta jest dla Ogłoszeniodawcy równoznaczne z uzyskaniem pełnego dostępu do wszelkich usług oferowanych przez portal, w szczególności dając mu możliwość dodawania własnych obiektów do bazy obiektów portalu.

V.    Dodawanie obiektów do bazy i administrowanie bazą obiektów Ogłoszeniodawcy.

 1. Ogłoszeniodawca ma prawo zamieszczania własnych obiektów w bazie obiektów portalu, za pomocą udostępnionego mu panelu administrowania ofertą.
 2. Ogłoszeniodawca ma stały dostęp on-line do swojego konta i możliwość bieżącego aktualizowania własnej bazy obiektów, jak również dodawania nowych.
 3. Ogłoszeniodawca ma obowiązek bieżącego aktualizowania oferty własnych obiektów i usuwania nieaktualnych informacji. Nie utrzymywanie przez Ogłoszeniodawcę oferty w aktualnym stanie może skutkować zawieszeniem konta.
 4. Za zamieszczanie w portalu treści niezgodnych z obowiązującym prawem polskim oraz międzynarodowym, utrudnianie korzystania z portalu innym użytkownikom lub też nie przestrzeganie niniejszego regulaminu Operator ma prawo do zawieszenia konta Ogłoszeniodawcy.
   
VI.    Prawa i obowiązki Operatora.
 1. Operator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług na rzecz Ogłoszniodawcy.
 2. Operator zobowiązuje się do udzielania Ogłoszeniodawcy niezbędnej pomocy w zakresie użytkowania portalu.
 3. Operator ma prawo zawieszenia konta Ogłoszeniodawcy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia podania przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych danych.
 4. Operator nie odpowiada za treści umieszczone przez Ogłoszeniodawcę w portalu TOURIS.pl. Za treści takowe w pełni odpowiada Ogłoszeniodawca.
 5. W przypadku strat finansowych poniesionych przez Operatora z powodu umieszczenia przez Ogłoszeniodawcę niedozwolonych treści Ogłoszeniodawca zobowiązuję się do pokrycia ich w całości.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane przez osoby trzecie lub też przez zdarzenia losowe niezależne od Operatora.
 7. Za wszelkie problemy z użytkowaniem portalu lub dostępem do jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Operatora, związane z nieprawidłowym działaniem infrastruktury internetowej Ogłoszeniodawcy odpowiada on sam.
 8. Operator nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Ogłoszeniodawcę w wyniku utraty danych lub braku dostępu do portalu TOURIS.pl spowodowane przerwą w dostępie do serwera.
   
VII.    Postanowienia końcowe.
 1. Ogłoszeniodawca akceptuje niniejszy regulamin w chwili dokonania rejestracji w portalu.
 2. Operator ma prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania o tym Ogłoszeniodawcy.
 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.