Kategoria: Nauka myślenia

TEORETYZOWANIE

Domysł to rodzaj teorii wykorzystującej dowody z przeszłości do przewidy­wania przyszłości – wnioskowanie od przyczyny do skutku. Dzieciom nie brakuje zdolności wnioskowania, mają jedynie mało doświadczeń. Dziecięce teorie i hi-i potezy bywają słabe lub błędne, jako że myślenie dziecka jeszcze nie uformowało się ostatecznie. Niemniej dzieci bardzo wcześnie zaczynają formułować rozsądne hipotezy, jeśli tylko dorośli potrafią ich do tego zachęcić. Zachętą będą pytania „dlaczego?” i „a co, jeśli…?”, do których dzieci dodadzą własne. Dlaczego woda w morzu jest słona? Zapytane oto sześcioletnie dzieci zgłosiły kilka teorii: „przez wodorosty”, „bo łatwiej pływać”, „na dnie morza jest sól”, „dawno temu ktoś wrzuci! do morza dużo soli”.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

ZROZUMIENIE INNYCH

Termin „myślenie krytyczne” bywa definiowany jako zdolność dochodzenia do wyważonych poglądów, uczciwych i bezstronnych. Dzieci żyją w świecie społecz­nym, w którym społeczny charakter mają: myślenie, działanie, idee, muszą przeto brać pod uwagę nie tylko to, co same myślą, ale i to, co myślą inni. Żeby myśleć krytycznie, trzeba znać siebie i trzeba rozumieć innych ludzi. Bezstronność i otwar­tość umysłu może być właściwością pożądaną, nie jest jednak przyrodzoną. Wycho­wanie powinno pomóc dziecku wyrosnąć z egocentryzmu. Od pierwszych chwil życia dziecko rozwija swoją egocentryczną tożsamość, ale jednocześnie natyka się na przeciwne punkty widzenia. Na różne sposoby możemy przygotowywać dziecko do tego, by umiało zauważyć i pojąć inne punkty widzenia.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

OPOWIEŚCI I BAJKI

Opowieści, bajki, baśnie. Co czuł Czerwony Kapturek? Co myślał wilk? Czego oczekiwała babcia? Co poszczególni bohaterowie myśleli o danej spra­wie? Jak zmieniały się ich poglądy? Jakie są ich zamiary? Co powinni byli pomyśleć i przedsięwziąć?Drama. Niech dzieci odegrają bajką – sytuację i dialogi, gestem, wyrazem twarzy, słowami i intonacją odtworzą myśli i emocje bohaterów. Niech wyobrażą sobie jakąś konfliktową sytuację w rodzaju sporu, jak podzielić się słodyczami, kłótni z kolegą, rodzinnych swarów, jaki program telewizyjny obejrzeć, ujęcia się za dzieckiem, nad którym znęcają się starsi koledzy lub kiedy jest się celem ta, zajęcia, dane osobiste, wzrost, waga, wiek.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

WYKONYWANA PRACA

Dzieci mogą wykonać pracę – projekt zatytułowany Jaki/jaka jestem? Także w formie albumu albo po prostu autobiografii. Jak wyglądam? Jak się zachowuję? Skąd pochodzę? Jakie są moje pierwsze wspomnienia? Co lubię najbardziej? Jakich mam przyjaciół? O czym myślę, kiedy jestem sam? Jakie były najsmutniejsze chwile w moim życiu? Jakie mam ulubione książki, gry, zabawy? Dokąd lubię chodzić? Kim chcę zostać i co S robić, jak dorosnę? Samoanaliza pozwala dzieciom wniknąć głębiej we własne życie i wyrobić ; sobie bardziej obiektywny obraz siebie.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

NAWET MAŁE DZIECI

Nawet małe dzieci powinny poddawać ocenie swoje myśli i działania. Co myślisz? Co czujesz? Czego się dowiadujesz? Pytania o siebie i do siebie są dla myślenia krytycznego szczególnie istotne. Żeby dzieci zechciały świadomie czu­wać nad własnym myśleniem, potrzebny jest im wzór – samokrytyczny dorosły, którego cenią. Myśl tę ponad sto lat temu sformułował John Stuart Mili: „Co sprawiło, że czyjeś sądy rzeczywiście zasługują na zaufanie? Ponieważ ten ktoś byl zawsze otwarty na krytykę swoich poglądów i postępowania. Ponieważ zwykł słuchać wszystkiego, co weń mogło być wymierzone, i obracać to na własną korzyść, nie kryjąc przed sobą, a jeśli trafiła się okazja, przed innym, fałszywości tego, co było w rozumowaniu fałszywe. Ponieważ zdawał sobie sprawę, że jedyną drogą przybliżającą do pełnej znajomości przedmiotu jest wysłuchiwanie, co do powiedzenia w danej kwestii mają ludzie o najbardziej odmiennych punktach widzenia, oraz badanie perspektyw właściwych wszystkim typom umysłowości.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU

Rozwiązywanie problemu to pewna forma procesu przetwarzania informa­cji. Innymi słowy, aby rozwiązać problem, trzeba myśleć. Można powiedzieć, że rozwiązywanie problemu jest myśleniem stosowanym, które przeciwstawić moż­na myśleniu twórczemu (dywergencyjnemu) i myśleniu krytycznemu (analitycz­nemu). Wszystkie trzy rodzaje myślenia są nawzajem ściśle powiązane. Myślenie twórcze i krytyczne to podstawowe formy myślenia badawczego, a badanie może być prowadzone dla samego badania lub posłużyć do rozwiązania problemu.Zdolność wykorzystania myślenia do rozwiązywania problemów stanowi warunek powodzenia w dorosłym życiu, ale z różnych powodów przydaje się już wcześniej.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

WZBOGACENIE WIEDZY

Czynności rozwiązywania problemów pobudzają i rozwijają myślenie i rozumowanie. Wykorzystują i nadają sens wiedzy ucznia o faktach i zależno­ściach. Samodzielne dochodzenie do rezultatów wzmaga ufność dziecka we własne sity i sprzyja postawie „sam potrafię do tego dojść”, a efektywna współ­praca z innymi kształtuje postawę „spróbujmy dojść do tego wspólnie”. Prócz tego, że rozwiązywanie problemów wzbogaca wiedzę, doskonali umie­jętności i kształtuje postawy, daje dorosłym okazję do obserwowania, jak dzieci zabierają się za problemy, porozumiewają i uczą. Nie ma lepszego sposobu, by sprawdzić:, czy dziecko rozumie wiedzę i zasady działania, niż popatrzeć, jak posługuje się nimi dla rozwiązania problemu. Z chwilą użycia danych wiadomo­ści lub umiejętności dziecko uzyskuje informację zwrotną. W trakcie rozwiązy­wania problemów dziecko łączy obszary swej wiedzy i rozszerza sieć pojęć.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

CZYM JEST PROBLEM?

Problem to zadanie, które zawiera pewne warunki i informacje. Ma swój kontekst, aczkolwiek to, co na kontekst się składa, wcale nie musi być oczywiste. Człowiek, który staje przed zadaniem, pragnie lub ma obowiązek je rozwiązać. Zawsze warto zapytać, czyj to jest problem? Kto pragnie znaleźć rozwiązanie? Jeśli brakuje celu lub stanu końcowego, problem nie istnieje. Jeśli człowiek staje wobec problemu, coś przeszkadza mu w rozwiązaniu. Nie daje się bezpośrednio osiągnąć celu (stanu pożądanego), ponieważ na drodze do celu stoją przeszkody. Nie zawsze od razu wiadomo, jakie są, ale skoro są, trzeba dokonać świadomego wysiłku, żeby znaleźć rozwiązanie i zrealizować zamiar.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.